இலாபத்திற்கானதல்லாத கூட்டமைப்பு சிறுவர்களுக்கான இணையப்பாதுகாப்பிற்கு வழிவகுக்கிறது LEADS, Save the Children International மற்றும் World Vision Lanka என்பன நிகழ்நிலை வன்முறையை முடிவுறுத்துவதில் தமது வீச்சினையும், விளைவுகளையும் வியாபித்துள்ளன